Žádost o půjčku

Reklama

Založení S.R.O. jedině na www.firmus.cz. Neriskujte svůj osobní majetek při podnikání a působte seriozněji před obchodními partnery.

Rychlá online Česká spořitelna půjčka je idální volba.
Další populární jsou Provident půjčky.

Proč si půjčit u nás?

 • Půjčka 5 - 30 000 Kč ihned k odběru!
 • Bez nahlížení do registru dlužníků!
 • Nízké měsíční splátky!
 • Žádné poplatky předem ani v průběhu půjčky!

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Informace zájemcům o poskytnutí finančních a jiných služeb obchodní společnosti Great Investment Group s.r.o. ve věci zpracování Vašich osobních údajů; právo na přístup k informacím o Vašich osobních údajích.

Kdo zpracovává mnou poskytnuté osobní údaje?

Správcem osobních údajů je:

obchodní společnost Great Investment Group s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

IČ: 19553773

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 388352

Správce je obchodní společností zabývající se internetovým marketingem v oblasti nabízení finančních produktů a jiných služeb, telekomunikačních služeb, slevových akcí a pracovních nabídek. Správce nenabízí a neposkytuje žádné vlastní finanční produkty a služby, např. půjčky či jiné finanční produkty a ostatní služby.

Koho mohu kontaktovat v případě mých dotazů týkajících se zpracování osobních údajů?

V případě Vašich dotazů, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů, se prosím obracejte na náš email nebo kontaktní adresu:

Great Investment Group s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

E-mail: info@taPravaPujcka.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Účel zpracování Kategorie Osobních údajů Délka zpracování
Opakované vyřizování žádostí o poskytnutí finančních a ostatních služeb společností Great Investment Group s.r.o.Statistické zpracování a kontrolní ověřování pravdivosti zadaných údajů pro účely Great Investment Group s.r.o.. Jméno, Příjmení, Telefon, E-mailová adresa, IP adresa, Parametry URL během podání aplikace, URL ze které uživatel přišel, URL na které byl vyplněn formulář, User agent, Adresa trvalého bydliště, Kontaktní adresa, Rodné číslo, Datum narození, Číslo občanského průkazu, Bankovní spojení, Pohlaví, Rodinný status, Nejvyšší dosažené vzdělání, Počet vyživovaných dětí, Vlastnictví nemovitosti, Zdroj příjmů, Čistý měsíční příjem, Odpracované měsíce, Obor, Povolání, Název společnosti zaměstnavatele, Adresa zaměstnavatele, Kontaktní údaje zaměstnavatele, Délka trvání pracovního poměru, Forma bydlení, Délka pobytu na uvedené adrese, Přibližné měsíční výdaje, Exekuce, Insolvence, Dluhy, jakož i další jiné osobní údaje, které subjekt Správci poskytne, a to bez ohledu na formu a způsob jejich poskytnutí. Po dobu trvání zájmu o opakované poskytování krátkodobých peněžitých (zá)půjček nižších částek a dalších služeb nabízených Správcem
Zasílání obchodních sdělení Great Investment Group s.r.o., včetně obchodních sdělení třetích stran e-mailová adresa, telefonní číslo Po dobu trvání souhlasu
 • k porovnání s kritérii stanovenými Poskytovatelem pro poskytnutí příslušného finančního produktu (může se jednat např. o porovnání Vašich měsíčních příjmů a potřebných měsíčních příjmů ke splácení úvěru, zjištění, zda splňujete požadavek bezdlužnosti apod.),


 • k nahlédnutí do interního registru Poskytovatele,


 • k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) a do Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“).


 • k nahlédnutí do insolvenčního rejstříku (ISIR) 


Na základě předběžného posouzení Poskytovatel rozhodne o tom, zda Vás bude kontaktovat s dalšími informacemi ohledně finančního produktu, který poptáváte, a následně s případnou nabídkou na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu. 

Na základě jakého právního titulu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány:

 • za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou
 • plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují (povinnosti dle příslušných ustanovení Nařízení, součinnost s dozorovým orgánem);
 • na základě oprávněného zájmu správce
 • na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Může Správce zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, avšak pouze za účelem:

 • plnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • oprávněných zájmů Správce, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami.

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování.

S ohledem na skutečnost, kdy je účelem zpracování Vašich údajů opakované vyřizování žádostí o poskytnutí finančních a ostatních služeb společností Great Investment Group s.r.o. ve spojení s Vámi projeveným souhlasem o zasílání obchodních sdělení, jejichž předmětem je – mimo jiné – nabídka na poskytnutí zmíněných služeb, dochází k odstranění Vašich údajů ze zpracování nejpozději ve lhůtě 20 dnů poté, co Správce obdrží Vaši žádost, jejímž obsahem bude žádost o ukončení zpracování Vašich údajů, resp. odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů jsou likvidovány v návaznosti na písemný požadavek subjektu údajů, a to nejpozději ve lhůtě 20 dnů od obdržení takového požadavku.

Obecně jsou Vaše osobní údaje odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel, resp. právní důvod jejich zpracování.

Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

Odvolat Vámi dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv prostřednictvím emailové adresy info@taPravaPujcka.cz

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které případně zpracováváme na základě jiného právního titulu.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Správce přijal příslušné organizační a technické zabezpečení osobních údajů, odpovídající technologické vyspělosti dostupných prostředků, které poskytují maximální míru ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, a to jak při jejich shromažďování, tak i předávání příjemců, osobních údajů.

Vaše osobní údaje se ukládají v zabezpečeném úložišti (PostgreSQL databáze) na serverech fyzicky nacházejících se v EU. Všechny emaily získáváme přes zabezpečené kanály, jejichž bezpečnost je zaručená mimo jiné použitím certifikátu krypto-grafického protokolu TLS s délku šifrovacího klíče 4096 bytů.

Pro zajištění bezpečnosti trafiku se používá šifrovací algoritmus RSA a algoritmus zatřiďování SHA-256. Veškerá příchozí data se filtrují pomocí web-serveru nginx a zabezpečeno technologií CORS (Cross-origin resource sharing) a CSRF (Cross-Site Request Forgery). Zpracování dat se uskutečnuje pomocí programovacích jazyků PHP(poslední stabilní verze), SQL, JavaScript. Jakákoliv komunikace rozesílána firmou Great Investment Group s.r.o. na emailové adresy subjekty údajů a partnerů se uskutečňuje s použitím nejmodernějších prostředků zabezpečení dat s tím, že každá elektronická zpráva nese digitální podpis DKIM a validační systém SPF (Sender Policy Framework) pro obranu proti SPAMu.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Vaším právem je zejména:

 • a) osobní údaje opravit či doplnit vždy, kdy dojde k jejich změně a informovat Správce o takové změně

Vaším právem je požadovat po Správci, aby opravil nepřesné osobní údaje o Vaší osobě. V této souvislosti je Vaším právem obdobně po Správci požadovat, aby doplnil neúplně evidované osobní údaje.

 • b) žádat omezení zpracování

Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 18 Nařízení požadovat, aby Správce omezil zpracování v případě, kdy:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování dle ust. čl. 21 Nařízení s tím, že zpracování údajů bude omezeno po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • c) vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech

Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 21 Nařízení vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to proti:

 • zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu; a
 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • d) požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu)

Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 20 Nařízení právo získat Vaše osobní údaje, které jste Správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, kdy:

 • zpracování je založeno na souhlasu dle ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) nebo na smlouvě dle ust. čl. 6, odst. 1, písm. b); a
 • zpracování se provádí automatizovaně.
 • e) mít přístup k osobním údajům

Vaším právem je podat Správci žádost o informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, je Vaším právem tyto osobní údaje získat a zároveň získat od Správce následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • právo vznést námitku
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud Správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany Správce.

 • f) být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

V případě, kdy dojde k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takové porušení osobních údaje bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je povinností Správce Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

 • g) výmaz osobních údajů v určitých případech, včetně práva „být zapomenut“

V případě, kdy dojde k naplnění jedné z níže uvedených podmínek, tedy:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení,

je Vaším právem požadovat, aby osobní údaje byly odstraněny, resp. aby Správce Vaše osobní údaje zlikvidoval.

Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů je Vaším právem podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

TOPlist